།འདི་ འཇིག་རྟེན་ འཁོར་བ་ གང་པོ་བོ་ ཀུན་དབང་ དཀོན་མཆོག་ བདེན་བ་ གཅིག་ཅིག་ བཞུགས་ཏེ་ ཡོདམཁན་ ཁོང་ངིས་ མཛད་དེ་ཡིན་ནོག །ང་དང་ངི་ ལ་དྭགས་ ཡུལ་ བདེ་མོ་བོ་ དཀོན་མཆོག་གི་ མཛད་པ་ དྲག་པོ་ དང་ བཟང་པོའི་ དཔེ་ དང་ དཔང་པོ་ཞིག་ ཡིན་ནོག །ཡང་ དཀོན་མཆོག་གི་ འདི་ མཛད་པ་ཀུན་ནི་ཕིའ་ ཁོང་ང་ བསྟོད་པ་ གཏང་རག་ ཕུལ་ཅེས་ འོས་པ་ ཡིན་ནོག །ཀ་ས་ད་ ང་དང་ངི་ ལ་དྭགས་ ཡུལ་ བདེ་མོའི་ པར་ ཁ་ཅིག་ གཟིགས་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་ག་ བསྟོད་པ་ གཏང་རག་ ཕུལ་ཡིན།

Indus Valley - Ladakh

Indus Valley - Ladakh

Indus Valley southern direction

Indus Valley southern direction

Leh town at 11,500 ft. (3,500 mt)

Leh town at 11,500 ft. (3,500 mt)

Old palace overlooking Leh town

Old palace overlooking Leh town

Upper Shey and Lower Thiksey villages

Upper Shey and Lower Thiksey villages

Tsomoriri Lake at 15000 ft.

Tsomoriri Lake at 15000 ft.

Pangong Lake [Image by Gautham Navada from Pixabay]

Pangong Lake [Image by Gautham Navada from Pixabay]

Ladakh - High Altitute Desert

Ladakh - High Altitute Desert

River Indus

River Indus

River Zangskar near Sarchu

River Zangskar near Sarchu

Indus and Zangskar River Confluence ("Sangam") near Leh

Indus and Zangskar River Confluence ("Sangam") near Leh

Unique mountain outcrop in Ladakh

Unique mountain outcrop in Ladakh

Leh town - Palace ridge view from North

Leh town - Palace ridge view from North

Leh Bazaar

Leh Bazaar

Thiksey Monastery

Thiksey Monastery

Karsha Monastery in Zangskar

Karsha Monastery in Zangskar

Lamayuru village and monastery nestled in high mountains

Lamayuru village and monastery nestled in high mountains

Ladaksma with prayer wheel

Ladaksma with prayer wheel

Village in Ladakh in summer

Village in Ladakh in summer

Autumn in Kargil

Autumn in Kargil

Autumn blossoms in Ladakh

Autumn blossoms in Ladakh

Leh outskirts under snow

Leh outskirts under snow

Beautiful Lattice work in Ancestral house built in Olden Architecture style

Beautiful Lattice work in Ancestral house built in Olden Architecture style

Ladakh village house

Ladakh village house

Milking goats (nomads in Changthang)

Milking goats (nomads in Changthang)

Yak herd

Yak herd

Prancing Yak

Prancing Yak

Snow Leopard [Image by Marcel Langthim from Pixabay]

Snow Leopard [Image by Marcel Langthim from Pixabay]

Ice-hockey in Ladakh in winter

Ice-hockey in Ladakh in winter

Ladakh Lifeline Zojila Pass

Ladakh Lifeline Zojila Pass