ལ་དྭགས་སྐད་དི་ ཝེབ་སའིཊ་ཊི་ཀ་ ཉེ་རང་ང་ ཕེབས་བསུ་ ཞུའད།

འདི་ ཝེབ་སའིཊ་ཊི་ཀ་ ཉེ་རང་ངིས་ ལ་དྭགས་ ཕལ་སྐད་ལ་ དཀོན་མཆོག་གི་ དམ་པའི་ གསུང་རབ་ གསིལ་བྱེས་ དང་ གསན་བྱེས་ལ་ ཐོབ་བ་ནོག
ཡང་ སྐྱབས་མགོན་ ཡེ་ཤུའི་ སྐུ་ཚེའི་ སྐོར་ལ་
གློག་བརྙན་ (པིག་ཅར་/film) གཟིགས་ཐུབ་བ་ནོག


དམ་པའི་ གསུང་རབ་ གསིལ་བྱེས་ལ་ འདི་ཀ་ མནན་ན་མཛད།


དམ་པའི་ གསུང་རབ་ གསན་བྱེས་ལ་ འདི་ཀ་ མནན་ན་མཛད།